Skip Navigation
 

Aktualności

Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

Odpowiedź:
Pielęgniarka nie może samodzielnie zmienić drogi podania leku określonej w zleceniu lekarskim.

Uzasadnienie:
Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., stanowi, iż pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Natomiast art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) upoważnia lekarza do ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Ordynacja leków leży więc wyłącznie w kompetencji lekarza.

Pielęgniarka ma zatem ustawowy obowiązek wykonać zlecenie lekarskie w sposób wskazany przez lekarza w dokumentacji medycznej. Z kolei w sytuacji, gdyby pielęgniarka powzięła uzasadnioną wątpliwość co do sposobu podania leku, może domagać się od lekarza uzasadnienia potrzeby wykonania zlecenia w sposób przez lekarza skonstruowany w dokumentacji medycznej. Do powyższego zachowania, uprawnia pielęgniarkę art. 15 ust. 3 u.z.p.p., który stanowi, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. Takie zachowanie pielęgniarki jest ze wszech miar słuszne, pielęgniarka bowiem ma obowiązek wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej (art. 11 ust. 1 u.z.p.p.). Warto również wskazać, iż w przypadku samodzielnej decyzji pielęgniarki odnośnie zmiany drogi podania leku określonej w zleceniu lekarskim naraża się ona na odpowiedzialność zawodową, cywilną, a nawet karną w niektórych przypadkach, ponieważ takie działanie pielęgniarki można byłoby uznać wręcz za bezprawne.
 
 
« powrót|drukuj