Skip Navigation
 

Aktualności

Kto dokonuje znieczulenia miejscowego w bloku operacyjnym?

Odpowiedź
Na bloku operacyjnym znieczulenie regionalne wykonuje wyłącznie lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
W gabinecie zabiegowym znieczulenie miejscowe wykonywane jest przez lekarza.

Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15) - dalej r.s.p.m. w § 8 ust. 1 stanowi, że w podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii. Zwrócić należy również na treść § 9 pkt 9 r.s.p.m., w myśl którego lekarz dokonujący znieczulenia może w tym samym czasie znieczulać tylko jednego pacjenta; podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną.
Ramowy program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek w Module I „Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne” w Dziale 2 „Wykaz umiejętności wynikowych”, przewiduje, że pielęgniarka po ukończeniu specjalizacji powinna umieć między innymi zróżnicować leki stosowane we wszystkich etapach i rodzajach znieczuleń (dawki, stężenie, powikłania, sposób postępowania), omówić powikłania znieczuleń ogólnych i regionalnych, współuczestniczyć we wszystkich typach znieczuleń w zależności od wieku pacjenta i rodzaju zabiegu, ocenić u pacjenta poziom ryzyka przy znieczuleniu, przygotować pacjenta do każdego rodzaju znieczulenia, stosować techniki psychoterapii podtrzymującej wobec pacjenta znieczulanego, zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi od momentu przyjęcia na blok operacyjny do chwili przekazania na oddział specjalistyczny, ocenić głębokość znieczulenia i zwiotczenia. Program kształcenia nie przewiduje nabycia przez pielęgniarkę umiejętności wykonywania znieczulenia. Pielęgniarka anestezjologiczna jedynie współuczestniczy w różnych typach znieczuleń, wykonując czynności przewidziane dla pielęgniarki.
Podobnie pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w myśl ramowego programu kursu kwalifikacyjnego powinna posiadać między innymi umiejętność asystowania przy wszystkich typach znieczuleń, przygotowanie pacjenta do znieczulenia, ocenienia głębokości znieczulenia, pielęgnowania pacjenta po znieczuleniu, ocenienia ryzyka powikłań znieczulenia.
Natomiast pielęgniarka instrumentariuszka, podczas zabiegu operacyjnego wykonuje inne zadania, te które przypisane są jej specjalności, nie współuczestniczy w znieczuleniu na zasadach przewidzianych dla pielęgniarki anestezjologicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520) - dalej r.l.sz. w przypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia w § 4 ust. 5 pkt 2 r.l.sz. zawiera wymóg zapewnienia obsady lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii oraz obsady pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki. Powyższy przepis koresponduje zatem z § 9 r.s.p.m.
Znieczulenie miejscowe w gabinecie zabiegowym powinien wykonać lekarz. Wskazać należy bowiem, że nabywanie umiejętności wykonywania znieczuleń poszczególnych typów przewidują programy specjalizacji lekarskich: program specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a także w innych dziedzinach zabiegowych np. chirurgii, w zakresie niezbędnym dla danej specjalizacji lekarskiej.
Reasumując, pielęgniarka anestezjologiczna uczestniczy w znieczuleniu, podaje leki na zlecenie lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, natomiast sama nie wykonuje znieczulenia.
 
 
« powrót|drukuj