Skip Navigation
 

Aktualności

Opinia w sprawie pobierania krwi tętniczej przez pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

Czy pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki ma uprawnienia do pobierania krwi tętniczej?

Odpowiedź

Pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie ma uprawnień do pobierania krwi tętniczej.

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15) w załączniku nr 2 zawiera katalog rodzajów czynności medycznych wykonywanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Jednakże załącznik ten nie zawiera szczegółowych czynności, które wykonywane są w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w podziale na poszczególne grupy zawodowe uczestniczące w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Program specjalizacji dla lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w wymaganych umiejętnościach praktycznych, w zakresie intensywnej terapii w pkt 4 „Układ krążenia” przewiduje, iż lekarz zobowiązany jest nabyć umiejętność nakłucia tętnicy i pobrania krwi. Dodać należy, że powyższy punkt zawarty jest w programach specjalizacji: dla lekarzy po stażu podyplomowym bez żadnej specjalizacji, dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii oraz dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii, którzy rozpoczęli specjalizację po 31 stycznia 2006 r. począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1 grudnia 2005-31 stycznia 2006 r.

Program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek nie przewiduje dla pielęgniarki nabycia takiej umiejętności.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Tak więc, w hipotetycznej sytuacji, gdyby pielęgniarce posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, wydano polecenie pobrania krwi tętniczej, powinna ona odmówić wykonania tej czynności, z uwagi na fakt, iż nabycie takiej umiejętności nie jest objęte kształceniem przed i podyplomowym. W takich sytuacjach warto również pamiętać o treści art. 12 ust. 2. u.z.p.p., który stanowi, że pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej.

Serwis Prawo i Zdrowie
Daty obowiązywania: 14-10-2013
Autor: Iwona Choromańska
 
 
« powrót|drukuj