Skip Navigation
 

Aktualności

Informacja dot. obowiązku noszenia identyfikatorów przez pielęgniarki/położne

Czy pielęgniarki/położne w placówkach medycznych mają obowiązek noszenia identyfikatorów?
Odpowiedź
Pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalu lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital mają obowiązek noszenia identyfikatorów
Uzasadnienie
Artykuł 36 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r póz 618 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. stanowi, że osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. Natomiast, w myśl art. 26 ust. 2 u dz.l. w szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne znaki identyfikacyjne osób zatrudnionych. Przepisu lego nie stosuje się do podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej (art. 37 ust. 7 u.dz.l.). Jak zatem wynika z treści powołanego powyżej przepisu ustawy o działalności leczniczej obowiązek noszenia identyfikatora zawierającego imię, nazwisko oraz funkcję danej osoby dotyczy tylko osób zatrudnionych w szpitalu oraz pozostających w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital. Artykuł 2 ust. 1 pkt 9 u.dz.l. zawiera definicję ustawową szpitala, zgodnie z którą szpitalem jest zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne Obowiązek noszenia identyfikatorów nie dotyczy pracowników przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, w których wykonywane są stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne, czyli świadczenia wymienione w art 2 ust 1 pkt 12 u dz l. t.j świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa, uzdrowiskowego udzielane pacjentom których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach.
Informacja z serwisu "wolterskluwer"
Redaktor : Alicja Plichta
Autor : Iwona Choromańska
 
 
« powrót|drukuj