Skip Navigation
 

Aktualności

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach).
Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.
Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.
Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.
Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
 
 
« powrót|drukuj